BACKPACK

Kích thước:

29 x 46 x 21 cm
RACKET HOLDER X4

Kích thước:

76 x 32 x 18,5 cm
RACKET HOLDER X8

Kích thước:

76 x 32 x 30 cm