Speed, Control and Accuracy At Their Best

I-PULSE BLAST

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

85 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head heavy

Độ cứng thân vợt:

Very flexible
I-PULSE POWER

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

86 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Very flexible
I-PULSE ESSENTIAL

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

84 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Flexible
I-PULSE LITE

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

83 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head light

Độ cứng thân vợt:

Medium