Chính Xác và Linh Hoạt

SATELITE BLAST

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

89 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head heavy

Độ cứng thân vợt:

Stiff
SATELITE POWER

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

87 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Medium
SATELITE ESSENTIAL

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

85 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Flexible
SATELITE LITE

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

84 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head light

Độ cứng thân vợt:

Medium
SATELITE TOUCH

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

80 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head light

Độ cứng thân vợt:

Flexible