The man. The racket. The legend

Pure Aero Decima Lite

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

270 g/9.5 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
Pure Aero Decima

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

300 g/ 10.6 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.