Máy Tạo Xoáy

PURE AERO SUPER LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

260 g/9.2 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt :

70 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE AERO LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

270 g/9.5 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE AERO TEAM

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

285 g/10.1 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE AERO VS

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in.

Trọng lượng :

295 g/10.4 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE AERO/ PURE AERO+

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

300 g/10.6 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE AERO TOUR

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

315 g/11.1 oz.

Cân bằng :

315 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE AERO VS TOUR

Kích cỡ mặt vợt :

630 cm2/98 sq. in.

Trọng lượng :

320 g/11.3 oz.

Cân bằng :

310 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.