Uy Lực và Linh Hoạt

PURE DRIVE 110

Kích cỡ mặt vợt :

710 cm2/110 sq. in.

Trọng lượng :

255 g/9oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt :

70 ra

Độ dài :

700 mm/27.6 in.
PURE DRIVE SUPER LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

255 g/9.0 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE DRIVE LITE

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

270 g/9.5 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in
PURE DRIVE TEAM

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

285 g/10.1 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE DRIVE 107

Kích cỡ mặt vợt :

690 cm2/107 sq. in.

Trọng lượng :

285 g/10.1 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

690 mm/27.2 in.
PURE DRIVE/ PURE DRIVE+

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

300 g/10.6 oz.

Cân bằng :

320 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.
PURE DRIVE TOUR/ TOUR+

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

315 g/11.1 oz.

Cân bằng :

315 mm

Độ cứng thân vợt :

74 ra

Độ dài :

685 mm/27 in.