Wimbledon Pure Strike Lite

Kích cỡ mặt vợt :

645 cm2/100 sq. in.

Trọng lượng :

270 g/9.5 oz.

Cân bằng :

330 mm

Độ cứng thân vợt :

72 ra

Độ dài :

690 mm/27.2 in.